Біз әлеуметтік желілерде:
contact phonecontact phone contact phonecontact phone

«Турюстан облысыныц аумагында шектеу шараларын кушейту туралы» Туркестан облысыныц Бас мемлекетттк санитариялык дэр1гершщ 2020 жылгы №10 К^аулысына езгерктер мен толыктырулар енпзу туралы

Кіру немесеТіркелу